Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.helex.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
Δελτία Τύπου Χ.Α. Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.
Αναζήτηση Ειδησεογραφίας | Ειδησεογραφία Ανά Μήνα
21/12/2006
SATO A.E.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.
ΟΤΕ Α.Ε.
ΖΗΝΩΝ ΑΕ
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε
ΑΕΓΕΚ Α.Ε.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ)
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
KEGO Α.Ε.
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.
VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ
UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. - Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ
ΖΗΝΩΝ ΑΕ
EVEREST Α.Ε.
EVEREST Α.Ε.
EVEREST Α.Ε.
ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε.
SPRIDER STORES A.E.
SATO A.E. : Αγορά Ιδίων Μετοχών

Σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4§4 του με αριθμό 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η SATO A.E. γνωστοποιεί ότι, σε εκτέλεση της από 21.6.2006 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 28.7.2006 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά τις ημερομηνίες, που ακολουθούν, πραγματοποίησε αγορά ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας ΒΕΤΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
1. Στις 28.11.2006 αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 2,82 ευρώ ανά μετοχή, 10.000 μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ 28.200.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. : Υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία MedNet ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ ΑΕ ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία MedNet ΕΛΛΑΣ ΑΕ, η οποία διαχειρίζεται ασφαλιστικά προγράμματα νοσοκομειακής κάλυψης μερικών εκ των μεγαλυτέρων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα.
Η συμφωνία αφορά στην απευθείας κάλυψη των ασφαλισμένων που εκπροσωπεί η MedNet ΕΛΛΑΣ ΑΕ για νοσηλεία στο Υγεία με ειδικούς όρους, τόσο για τις αμοιβές των Ιατρών, όσο και για τον τιμοκατάλογο του Νοσοκομείου. Η διάρκεια της συμφωνίας είναι τριετής και προβλέπει αναπροσαρμογές κάθε χρόνο, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται τη διατήρηση του μέσου κόστους ανά νοσηλεία για τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Σκοπός αυτής της συμφωνίας είναι η καθιέρωση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και Ιδιωτικών Νοσοκομείων, βασισμένη σε υγιείς όρους, αποδεκτούς και επωφελείς και από τις τρεις εμπλεκόμενες πλευρές (Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ιατροί και Νοσοκομεία), ενώ παράλληλα εγγυάται την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.
Η συμφωνία αυτή πραγματοποιήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη και την συμμετοχή σε όλα τα στάδια των συζητήσεων του Ιατρικού Συνδέσμου ΥΓΕΙΑ (ΙΣΥ), ο οποίος είχε εξουσιοδοτηθεί γι αυτό από τη Γενική Συνέλευση των Ιατρών του ΥΓΕΙΑ. Είναι η πρώτη φορά που Ιατροί και Διοίκηση Ιδιωτικού Νοσοκομείου συνεργάσθηκαν εποικοδομητικά για μια συμφωνία τόσο σημαντική, που θα αλλάξει τα δεδομένα στην συνεργασία Ασφαλιστικών Εταιρειών, Ιατρών και Ιδιωτικών Νοσοκομείων.
Η νέα Διοίκηση έχοντας την στήριξη και την σύμφωνη γνώμη των ιατρών του Υγεία, αρχίζει να υλοποιεί την στρατηγική της απόφαση για καθιέρωση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας και συνεργασίας με την ασφαλιστική αγορά, αλλά και γενικότερα με το χώρο των υπηρεσιών υγείας, το οποίο να στηρίζεται στην αξιοπιστία, την επικοινωνία, και την αποτελεσματικότητα, με στόχο την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ασθενή.

ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : Γνωστοποίηση

Σύμφωνα με το Αρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί ότι:
1) Πραγματοποίησε μεταβίβαση 54.880 ονομαστικών μετοχών ήτοι ποσοστό 16% της εταιρείας HELLAS PRESS AE στoν κ. Θεόκτιστο Σγούρα έναντι τιμήματος 161 χιλ. Euro. Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση η ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ μείωσε την συμμετοχή της στην εταιρεία HELLAS PRESS AE από 35% σε 19%.
2) Κατέβαλλε συνολικά το ποσό των 6 εκατ. Euro για την συμμετοχή της ως στρατηγικός επενδύτης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων) της εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας SingularLogic AE (2.142.858 μετοχές * 2,80 Euro).

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ : Γνωστοποίηση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 30/6/2005, 30/9/2005, 31/12/2005, 30/6/2006 και 30/9/2006
Δείτε την γνωστοποίηση
ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. : Αγορά Ιδίων Μετοχών

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ'' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2006) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 14.4.2006), προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:
α) Στις 12/12/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης Euro 26,74 ανά μετοχή, 113.742 μετοχές, συνολικής αξίας Euro 3.041.726,37.
β) Στις 13/12/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης Euro 26,94 ανά μετοχή, 64.156 μετοχές, συνολικής αξίας Euro 1.728.643,97.
γ) Στις 14/12/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης Euro 26,91 ανά μετοχή, 25.260 μετοχές, συνολικής αξίας Euro 679.660,31.
δ) Στις 15/12/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης Euro 26,94 ανά μετοχή, 21.000 μετοχές, συνολικής αξίας Euro 565.646,23.
ε) Στις 18/12/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης Euro 26,70 ανά μετοχή, 75.700 μετοχές, συνολικής αξίας Euro 2.021.247,19.
στ) Στις 19/12/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης Euro 26,69 ανά μετοχή, 21.321 μετοχές, συνολικής αξίας Euro 569.043,11.
ζ) Στις 20/12/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης Euro 26,92 ανά μετοχή, 458 μετοχές, συνολικής αξίας Euro 12.330,74.

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. : Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.3461/2006
Σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2(α) ν.3461/2006, η Alpha Bank Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την 20 Δεκεμβρίου 2006 απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 99 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Alpha Leasing Α.Ε., έναντι ποσού Ευρώ 6,50 ανά μετοχή. Κατόπιν της ανωτέρω αποκτήσεως η Alpha Bank κατέχει ποσοστό 99,67% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Leasing.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. : Αγορά Ιδίων Μετοχών

H Alpha Bank αναφέρεται στην από 18.4.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με την οποία η Τράπεζα δύναται, κατα άρθρο 16 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, να αγοράζει, έως και τις 17.4.2007, ίδιες μετοχές, μέχρι ποσοστού 3% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη και ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 3,90 και Ευρώ 26,00 ανά μετοχή, αντιστοίχως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, στην από 19.12.2006 συνεδρίασή του, προσάρμοσε αναλόγως, κατά το σκέλος που αφορά τον ανώτατο προς αγορά αριθμό ιδίων μετοχών, την από 18.7.2006 απόφασή του, ώστε η Τράπεζα, κατά το εναπομένον χρονικό διάστημα έως 17.4.2007, να δύναται να αγοράζει περαιτέρω αριθμό ιδίων μετοχών, ήτοι έως και 5.318.611 ίδιες μετοχές, ώστε, συνυπολογιζομένου του ήδη αποκτηθέντος και νυν διακρατούμενου αριθμού τοιούτων, να κατέχει συνολικώς έως και 6.120.330 ίδιες μετοχές ή ποσοστό 1,5% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης. Κατά τα λοιπά, παραμένουν αμετάβλητα το επιμέρους χρονικό διάστημα αγορών (ήτοι έως και τις 17.4.2007), και η κατώτατη/ανώτατη τιμή αγοράς (ήτοι Ευρώ 3,90 και Ευρώ 26,00 ανά μετοχή, αντιστοίχως).

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ : Γνωστοποίηση
Σε συνέχεια και προς διευκρίνηση της από 18/12/2006 ανακοίνωσης μας, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι το Δ.Σ. της εταιρίας κατ'' αρχήν αποφάσισε κατά την ανακοινωθείσα συνεδρίαση του της 15/12/2006, την απόσχιση του κλάδου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ της εταιρίας, ήτοι την Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Έντασης Γνώσης i4G και την εισφορά του στην λειτουργούσα θυγατρική της, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο Ε.ΔΙ.Θ. Α.Ε., στην οποία η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. κατέχει το 99,50%. Η ως άνω απόσχιση κλάδου και εισφορά του στην θυγατρική μας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93. Ως Ισολογισμός μετασχηματισμού (λογιστική κατάσταση) ορίστηκε αυτός της 31/12/2006.
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. : Διευκρινήσεις επί των δημοσιευθέντων στοιχείων και πληροφοριών περιόδου 01.01.2006 - 30.09.2006
Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ διευκρινίζει τα παρακάτω σχετικά με αναμόρφωση κονδυλίου των ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεών της. Στα "Στοιχεία και Πληροφορίες της Περιόδου 01.01.2006 έως 30.09.2006" που δημοσιεύθηκαν στις 28/11/2006, στο κονδύλιο Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδ., επενδυτικών αποτέλ. & αποσβέσεων, στη στήλη 1/1 - 30/9/2005 αναφέρεται ποσό Euro 4.606.340 . Το αντίστοιχο κονδύλιο της κατάστασης "Στοιχεία και Πληροφορίες της Περιόδου 01.01.2005 έως 30.09.2005" εμφανίζεται ποσό Euro 4.624 χιλ.. Η διαφορά ποσού Euro 18 χιλ οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του. Συγκεκριμένα, στα Στοιχεία και Πληροφορίες λήξης περιόδου 30/9/2005 τα χρηματοοικονομικά έξοδα προέκυψαν από συμψηφισμό Χρεωστικών και Πιστωτικών τόκων ενώ στα Στοιχεία και Πληροφορίες λήξης περιόδου 30/9/2006 προέκυψαν μόνο από Χρεωστικούς Τόκους. Επειδή η μέθοδος υπολογισμού του ποσού της περιόδου λήξης 30/9/2006 θεωρήθηκε πιο σωστή από αυτή του 2005, έγινε αναμόρφωση του κονδυλίου για το συγκριτικό ποσό του 2005 με την ίδια μέθοδο ώστε να καταστούν τα δύο ποσά συγκρίσιμα. Έτσι η μεταξύ των δυο καταστάσεων διαφορά των Euro 18 χιλ στην ουσία αφορά Τόκους Πιστωτικούς. Επιπροσθέτως, όσον αφορά το Παράρτημα Γ "Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες" της απόφασης 2/396/31.8.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την υποχρέωση αναφοράς των ποσών των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, σημειώνουμε ότι εκτός από αυτά που αναφέρονται στην κατάσταση όλα τα υπόλοιπα είναι μηδενικά.
ΟΤΕ Α.Ε. : Η Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. απέκτησε, μέσω αγορών από τη θυγατρική της εταιρεία Cosmoholding Cyprus Ltd, 71.488 μετοχές της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.), ως μητρική εταιρία της εταιρίας COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, ανακοινώνει ότι:
Η Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., πέραν του 20,75% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που κατείχε άμεσα και του 69,72% που κατείχε έμμεσα, την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2006 απέκτησε, μέσω αγορών από τη θυγατρική της εταιρεία Cosmoholding Cyprus Ltd, 71.488 μετοχές της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ. Έτσι, θα κατέχει έμμεσα και το 69,81% των μετοχών, αντιστοιχούντων στο ποσοστό αυτό επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ίδιας εταιρείας (ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ).
- Ποσοστό μετοχών πριν τη μεταβολή:
20,75%, μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, άμεσα.
90,47%, μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, άμεσα και έμμεσα.
- Ποσοστό μετοχών μετά τη μεταβολή:
20,75%, μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, άμεσα.
90,56%, μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, άμεσα και έμμεσα.
- Αριθμός μετοχών πριν τη μεταβολή:
16.929.103, μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου άμεσα.
73.803.182, μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, άμεσα και έμμεσα.
- Αριθμός μετοχών μετά τη μεταβολή:
16.929.103, μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου άμεσα.
73.874.670, μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, άμεσα και έμμεσα.

ΖΗΝΩΝ ΑΕ : Νέα σημαντικά έργα αυτοματοποίησης

Νέα σημαντικά έργα συνολικού ύψους περί τα 2 εκατομμύρια ευρώ ανέλαβε και ξεκίνησε να υλοποιεί η ΖΗΝΩΝ τον τελευταίο μήνα στο χώρο της συσκευασίας και διακίνησης προϊόντων. Συγκεκριμένα η εταιρία ανέλαβε:
1. Την αυτοματοποίηση της διακίνησης και την παλετοποίηση με ρομπότ των χαρτόδισκων γιαουρτιών για μία ακόμα γραμμή παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας ΦΑΓΕ. Η γραμμή αυτή έρχεται να προστεθεί στις ήδη λειτουργούσες 5 αυτόματες γραμμές παλετοποίησης γιαουρτιών που έχει εγκαταστήσει η ΖΗΝΩΝ στη ΦΑΓΕ.
2. Την ολοκλήρωση και εγκατάσταση ενός εκτεταμένου συστήματος διακίνησης και παλετοποίησης (με χρήση ρομποτικού βραχίονα) χαρτοκιβωτίων με μεταλλικά πώματα μπουκαλιών της εταιρίας ΑΣΤΗΡ (ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ).
3. Την αυτοματοποίηση με πέντε (5) ρομποτικούς βραχίονες της γραμμής παραγωγής ιατροφαρμακευτικού υλικού (παραγωγή φιαλών με ορούς) της εταιρίας DEMO.
4. Την πλήρη αυτοματοποίηση του συστήματος συσκευασίας και παστερίωσης της αρτοβιομηχανίας ΚΑΤΣΕΛΗΣ.
Όλα τα ανωτέρω συστήματα προσφέρονται ως λύσεις με το κλειδί στο χέρι, συμβάλλουν αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό, τη μείωση του παραγωγικού κόστους και τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της ελληνικής βιομηχανίας και επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο την ηγετική θέση της ΖΗΝΩΝ στο χώρο της αυτοματοποίησης και ιδιαίτερα στις εφαρμογές της συσκευασίας και διακίνησης προϊόντων.
Παράλληλα η ανάληψη των έργων αυτών, εκτός από την αύξηση του κύκλου εργασιών της ΖΗΝΩΝ που αυτά συνεπάγονται για το 2007, υποδηλώνουν και την προοπτική έντονης ενίσχυσης της τάσης για μεγέθυνση της αγοράς αυτοματοποιήσεων με υψηλές απαιτήσεις και χρήση ρομπότ από τις παραγωγικές εταιρίες και μάλιστα σε ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων.

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε : Εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Ανώνυμος Γενική Εταιρία Μηχανοκινήσεως ΑΕΒΕ από την Λύπα Διεθνής ΑΕΒΕ
H Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοινώνει πως η Λύπα Διεθνής ΑΕΒΕ, 100% θυγατρική της, προχώρησε στην εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Ανώνυμος Γενική Εταιρία Μηχανοκινήσεως ΑΕΒΕ έναντι τιμήματος ευρώ 3.500.000. Η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείτο στην αγορά ακίνητης περιουσίας και είχε στην κατοχή της ακίνητα τα οποία ενοικίαζε στην Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Η εξαγορά αυτή αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα κέρδη μετά τους φόρους και την καθαρή θέση του Ομίλου το 2006 κατά ευρώ 1 εκ. περίπου.
ΑΕΓΕΚ Α.Ε. : Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Προχωρώντας σε υλοποίηση του στρατηγικού στόχου βελτίωσης της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της Εταιρίας και τη μείωση των οικονομικών της υποχρεώσεων το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΓΕΚ συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 12 Ιανουαρίου 2007, όπου θα προτείνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 108.023.128 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Euro 0,50 η κάθε μία και τιμή διάθεσης Euro 0,60 εκάστη. Κάθε μέτοχος θα μπορεί να εγγράφεται στην αύξηση για μία (1) νέα κοινή μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή που κατέχει. Τα κεφάλαια ύψους Euro 64.813.876,80 που θα αντληθούν, θα διατεθούν για την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας και συγκεκριμένα:
α) Ποσό ύψους Euro 50.000.000,00 θα διατεθεί για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας και β) ποσό Euro 14.813.876,80 θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κινήσεως. Αναμένεται άμεσο όφελος της τάξεως των Euro 4 εκ. ετησίως, λόγω μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού βελτιώνοντας την κερδοφορία της Εταιρίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αύξησης, οι τράπεζες ΑLPHA BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ προτίθενται να καλύψουν τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Παράλληλα ο Όμιλος αναμένει εντός του πρώτου διμήνου του έτους 2007 να μειώσει τις υποχρεώσεις του με πρόσθετο συνολικό ποσό της τάξεως των Euro 110 εκ. που θα προέλθει κυρίως από εκποίηση μη λειτουργικών παγίων. Συγκεκριμένα η Εταιρία έχει λάβει προσφορά ύψους Euro 40 εκ. για το κτήμα Μέρλιν στην Κέρκυρα και έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο που αφορά σε απομείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας μέσω υποκατάστασης σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους Euro 30 εκ. των Κεντρικών Γραφείων στο Μαρούσι. Πρόσθετες εισροές εντός του πρώτου διμήνου του 2007 αναμένεται να προκύψουν από την είσπραξη της επιδότησης και επιστροφή ΦΠΑ του Αστακού ύψους Euro 15 εκ. και Euro 8 εκ. αντίστοιχα και από πώληση άλλων ακινήτων της Εταιρίας.
Η Εταιρία κατέχει σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων από υπογεγραμμένες συμβάσεις ύψους άνω των Euro 700 εκ., μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το έργο "Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συνολικού προϋπολογισμού Euro 930 εκ. περίπου (η αναλογία της Εταιρίας ανέρχεται σε 27,8%). Επιπρόσθετα, η Εταιρία συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στην ανάληψη νέων έργων. Πρόσφατα, συμμετέχοντας σε κοινοπραξία με ποσοστό 48% αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για την κατασκευή του έργου: "Σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή" προϋπολογισμού Euro 106,80 εκ., ενώ εντός του έτους 2007 αναμένεται και η έναρξη της κατασκευής του συγχρηματοδοτούμενου έργου "Μαλιακός - Κλειδί" συνολικού προϋπολογισμού Euro 847 εκ., στο οποίο η ΑΕΓΕΚ θα συμμετάσχει με ποσοστό 10%.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ : Δεύτερο Center of Gastronomy & Τιμητική Διάκριση από τη Γαλλική Εταιρία ELLE&VIRE
Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει τη λειτουργία νέου κέντρου επιμόρφωσης επαγγελματιών του κλάδου ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας στη Θεσσαλονίκη στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη ΒΙΠΕ Σίνδου. Πρόκειται για το δεύτερο κέντρο γαστρονομίας με την επωνυμία Thessaloniki Center of Gastronomy, το οποίο δημιουργήθηκε στα πρότυπα του Athens Center of Gastronomy που διαθέτει η εταιρεία στην Αθήνα. Η επιτυχημένη πορεία της ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ στον κλάδο και του πρώτου κέντρου γαστρονομίας, Athens Center of Gastronomy, επιβραβεύτηκε με την απονομή τιμητικής διάκρισης από την κορυφαία γαλλική εταιρεία παραγωγής κρέμας και προϊόντων γάλακτος ELLE&VIRE. Η βράβευση αποτελεί σημαντική διάκριση για την ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ καθώς αναγνωρίζει την πετυχημένη συνεργασία των δύο εταιρειών και επιβεβαιώνει τη συστηματική προσπάθεια του Athens Center of Gastronomy να αποτελέσει ένα πραγματικό "εργαλείο" για όλους του επαγγελματίες της γεύσης που επιθυμούν να εντρυφήσουν σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα γευστικής δημιουργίας, συμβάλλοντας συνολικά στην ποιοτική αναβάθμιση του κλάδου. Το Athens Center of Gastronomy λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2003 στις εγκαταστάσεις της ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ και κάθε χρόνο διοργανώνει σειρά σεμιναρίων και επιδείξεων προκειμένου να προσφέρει διαρκή ενημέρωση για τις νέες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της γαστρονομίας. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Στέλιος Κανάκης, διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ στο καθιερωμένο γκαλά που διοργάνωσε η γαλλική εταιρεία στο Cafe de l'' Homme με την ευκαιρία της Διεθνούς Εκθέσεως SIAL στο Παρίσι.
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ : Σχολιασμός Δημοσιεύματος
Σε συνέχεια χθεσινού δημοσιεύματος της ιστοσελίδας Euro2day σχετικά με την είσοδο της CRETA FARM στον κλάδο μαζικής εστίασης, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε η οποία ενοποιείται σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων στον Όμιλο CRETA FARM λόγω άσκησης δεσπόζουσας επιρροής στην διοίκηση της. H δραστηριότητα αφορά σε κατάστημα της οδού Τσακάλωφ στο Κολωνάκι ωστόσο η ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε εξετάζει σχέδιο ανάπτυξης δικτύου στην Ελλάδα.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. : Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21ης Δεκεμβρίου 2006

Ανακοινώνεται ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε στις 21 Δεκεμβρίου 2006, συμμετείχαν έξι (6) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν δέκα πέντε εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (15.282.136) μετοχές και δέκα πέντε εκατομμύρια διακόσια ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (15.282.136) δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 24,99% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως ομόφωνα εγκρίθηκε η αντικατάσταση του εκλεγέντος από την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση ορκωτού ελεγκτή κ. Δημητρίου Ι. Συρίγου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17001 της ελεγκτικής εταιρείας "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.", από την ορκωτό ελεγκτή κα Παρασκευή Μιχ. Μπίνιου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 16481, της ελεγκτικής εταιρείας "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.", για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2006.
Όσον αφορά στο 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως : "Έγκριση έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου" δεδομένου ότι δεν υπήρξε η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της νομίμου προθεσμίας θα ορίσει ημερομηνία συγκλήσεως της Έκτακτης Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως.
Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως που αφορούσε διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, ουδέν θέμα ετέθη προς συζήτηση.

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. : Γνωστοποίηση Απόφασης Αλλαγής Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Γνωστοποιείται ότι το αδιάθετο υπόλοιπο από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ποσού Ευρώ 4.757.070,96 χρησιμοποιήθηκε για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας ALPHA REAL ESTATE LTD BELGRADE σύμφωνα και με την από 18.12.2006 έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Έδρα της ανωτέρω εταιρίας είναι το Βελιγράδι Σερβίας και ο σκοπός της είναι παρόμοιος με αυτόν της μητρικής εταιρίας ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. η οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%.
Το συνολικό κόστος αγοράς ακινήτων στο Βελιγράδι ανήλθε σε Ευρώ 5,6 εκατ.
Η οριστική διάθεση του ποσού θα εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι απορρόφησης των θυγατρικών της εταιριών "ΕΜΠΟΡΙΚΗ VENTURE CAPITAL FUNDS" και "ΕΜΠΟΡΙΚΗ VENTURE CAPITAL ENTERPRISES LTD"
Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 του Ν.3340/2005 και με το άρθρο 2, παρ. 2, της υπ αριθμ.3/347/12.07.05 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την 19/12/2006 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι απορρόφησης των θυγατρικών της εταιριών "ΕΜΠΟΡΙΚΗ VENTURE CAPITAL FUNDS" και "ΕΜΠΟΡΙΚΗ VENTURE CAPITAL ENTERPRISES LTD" από την επίσης θυγατρική της εταιρία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ VENTURE CAPITAL DEVELOPED MARKETS LIMITED".
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : Έντυπο παροχής πληροφοριών Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 1 ε'' ν. 3401/2005)Ν.3401/2005
Δείτε το Έντυπο παροχής πληροφοριών
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : Έντυπο παροχής πληροφοριών Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 2 στ'' Ν. 3401/2005)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣΣΤΟ Χ.Α. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
H (στο εξής <η Εταιρεία>), σε συνέχεια του Εντύπου Παροχής Πληροφοριών που έθεσε στην διάθεση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1. ε'' του Ν. 3401/2005 στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής, του εγκεκριμένου από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της, Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε δικαιούχους αυτού (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και θυγατρικών-συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών) για την αγορά μετοχών της (στο εξής <το Πρόγραμμα>), πληροφορεί το κοινό αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από την εν λόγω εφαρμογή του Προγράμματος (κατά το πρώτο έτος αυτού) , την τιμή διάθεσης και τον αριθμό των κινητών αξιών που διατέθηκαν και των οποίων θα αιτηθεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο Χ.Α., ως εξής:
1. Το σύνολο των 22 δικαιούχων (Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και θυγατρικών-συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών), προς τα οποία απευθύνθηκε η προσφορά, προέβη σε έγγραφη δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
2. Το σύνολο των 157.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,45 Ευρώ η κάθε μία, στις οποίες αφορούσε η προσφορά, διατέθηκε στους ως άνω δικαιούχους.
3. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος σε 1,53 Ευρώ ανά μετοχή συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση νέων δωρεάν μετοχών, όπως αποφασίσθηκε από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25.10.2006.
4. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά, ολοκληρώθηκε στις 18.12.2006, ανήλθε σε 70.875,00 Ευρώ και πιστοποιήθηκε με την από 18.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προέβη στις 20.12.2006 στην καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με τις υπ'' αρ. Κ2-17517 και Κ2 17951 (δις) Ανακοινώσεις της Εταιρείας σχετικά αφενός μεν με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και αφετέρου με την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης αυτής.
5. Μετά την εξάσκηση των δικαιωμάτων που έλαβε χώρα στο έτος 2006, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 5.359.500 Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.910.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,45 εκάστης.
6. Η Εταιρία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Υπεύθυνοι σύνταξης του Εντύπου παροχής πληροφοριών:
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι ο κ Κρίντας Θεόδωρος.
Το Έντυπο παροχής πληροφοριών είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους στα γραφεία της Εταιρείας στην Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού αρ. 199 και σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (http://www.profile.gr) και του Χ.Α. (http://www.ase.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας στην Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού αρ. 199 στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ.: 210 9301200, αρμόδια η κ Παπαδοπούλου.

ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ) : Μεταφορά έδρας της εταιρίας
Η Εταιρία ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι την 20.12.2006 με αριθμ.πρωτ.Κ2-18097 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης το από 2.11.2006 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το οποίο, η έδρα της Εταιρίας από την 4 Δεκεμβρίου 2006 μεταφέρθηκε στην οδό Φιλελλήνων 6, Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων.
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. : Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής

Κατ'' εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού του Χ.Α. και του Π.Δ. 51/1992, η Ανώνυμη Εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, κατόπιν της από 20 Δεκεμβρίου 2006 γνωστοποίησης του κ. Φωτίου Γ. Μπόμπολα, Μετόχου και Διευθύνοντος Συμβούλου της, ανακοινώνει τα κάτωθι:
Κατά τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 20ης Δεκεμβρίου 2006, ο κ. Φώτιος Γ. Μπόμπολας, Μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ, προέβη σε αγορά οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων επτακοσίων έντεκα (883.711) κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (1.917.652,87 Euro) και ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του στην Εταιρία ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι (13.884.296) μετοχές και το άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου και συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιό της, σε 29,62%. Με την ως άνω συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μεταβολή ποσοστού συμμετοχής μεγαλύτερη του 3%, σε σχέση με την τελευταία γνωστοποίηση του Π.Δ. 51/1992 του υποχρέου, που είχε λάβει χώρα την 2α Σεπτεμβρίου 2003.

ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ : Γνωστοποίηση

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εταιρία γνωστοποιεί ότι:
Μας κοινοποιήθηκε σήμερα, η από 08.12.2006 Υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3299/04 η επένδυση της θυγατρικής μας εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που αφορά στην παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στη θέση ΒΙΠΕ Σίνδου του Νομού Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση το συνολικό εγκριθέν κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 2.700.000 ευρώ και θα καλυφθεί κατά 30% (810.000 Euro) με ίδια συμμετοχή, κατά 30% (810.000 Euro) από τραπεζικό δάνειο ή ίδια συμμετοχή και κατά 40% (1.080.000 Euro) από επιχορήγηση του Δημοσίου στα πλαίσια των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04.
Το τελικό συνολικό κόστος της επένδυσης που περιλαμβάνει, την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της θυγατρικής μας εταιρίας (τ.μ. 7.622,08), την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών βαρέως τύπου, την προμήθεια περονοφόρων οχημάτων, την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware), τα προγράμματα υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αποθηκών (Warehouse Vision) καθώς και την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (κλιματιστικά μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη κ.λ.π.) εκτιμάται ότι θα ανέλθει τελικά στο ποσό των 3.000.000 ευρώ.

KEGO Α.Ε. : Η εταιρεία εξαγόρασε ποσοστό 10% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε.

Η εταιρεία KEGO A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι εξαγόρασε σήμερα ποσοστό 10% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε., με συνέπεια να κατέχει πλέον από σήμερα ποσοστό 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής.
Ειδικότερα η KEGO Α.Ε. κατείχε 203.207 μετοχές της ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. επί συνόλου 225.790 μετοχών και εξαγόρασε τις υπολειπόμενες 22.583 μετοχές που κατείχε μέτοχος της μειοψηφίας στην τιμή των 28,80 Euro ανά μετοχή έναντι συνολικού ποσού 650.390,40 Euro.
Η ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. είναι ο φορέας ανάπτυξης του αναπαραγωγικού προγράμματος επιλογής της τσιπούρας και του λαβρακιού. Η τιμή εξαγοράς του υπολειπόμενου ποσοστού 10% κρίνεται συμφέρουσα για την KEGO A.E., λαμβανομένων υπόψη των αναμενομένων θετικών επιπτώσεων στην κερδοφορία της από το ανωτέρω πρόγραμμα, το οποίο εξελίσσεται σε συνεργασία με την παγκοσμίως πρωτοπόρα στα αναπαραγωγικά προγράμματα ιχθύων AKVAFORSK GENETICS CENTER (AFGC).
Υπενθυμίζεται ότι στις 20/12/2006 ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό η συμφωνία της KEGO Α.Ε. με την AKVAFORSK GENETICS CENTER (AFGC) για αποκλειστική παγκόσμια συνεργασία στο αναπαραγωγικό πρόγραμμα επιλογής σε τσιπούρα και λαβράκι έως και το 2014, γεγονός που δίνει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην KEGO Α.Ε. ως προμηθευτή επιλεγμένου γενετικού υλικού τσιπούρας και λαβρακιού σε διεθνές επίπεδο.

PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής
Δια της παρούσης σας γνωρίζουμε ότι ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE AE προέβη την 20η Δεκεμβρίου 2006 σε πώληση 220.000 μετοχών της ανωτέρω εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου να κατέλθει από 51,013% σε 49,141% με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. : Κοινωνικός Απολογισμός για το Έτος 2005
H Νηρεύς ΑΕ πληροφορεί το επενδυτικό κοινό, ότι η Εταιρεία εξέδωσε, για πρώτη φορά ξεχωριστά, Κοινωνικό Απολογισμό για το Έτος 2005, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.nireus.gr / investor relations / πληροφοριακά υπομνήματα.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. : Απάντηση σε Επιστολή του ΧΑ

Σε απάντηση της από 19/12/2006 επιστολής του Χ.Α., η εταιρία γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
1. Πράγματι η Εταιρεία νομίμως ενεργούσα δια του εντεταλμένου πληρεξουσίου δικηγόρου της προέβη σε πρόταση αγοράς της νοσηλευτικής μονάδας με την επωνυμία Ερρίκος Ντυναν. Σαφώς η πρόταση διατελεί υπό την προϋπόθεση της νομιμότητας και της εξασφάλισης των συμφερόντων των μετόχων
2. Ήδη, ακριβώς, λόγω της αμφισβητουμένης νομιμότητας της πώλησης από το ομώνυμο ίδρυμα, με τις εις βάρος του ποινικές διαδικασίες σε εξέλιξη, αναθέσαμε σε εξειδικευμένο με το αντικείμενο δικηγορικό γραφείο την έρευνα και από καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ζητήσαμε σχετική γνωμοδότηση.
3. Σε κάθε περίπτωση δεν θα προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια, χωρίς προηγουμένως να σας έχουμε ενημερώσει σχετικά.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. : Αναδιάταξη του στόλου γραμμών εξωτερικού - Δρομολόγηση του BLUE STAR 1 στην γραμμή Σκωτίας-Βελγίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Blue Star Ferries ανακοινώνει την απόφαση του, να δρομολογήσει το πλοίο Blue Star 1 στη γραμμή Σκωτίας-Βελγίου από τα τέλη Ιανουαρίου 2007.
Τη γραμμή Σκωτίας-Βελγίου θα εξυπηρετεί μέχρι τότε πλοίο άλλης εταιρίας του μητρικού Ομίλου Attica Α.Ε. Συμμετοχών για το οποίο έχει υπογραφεί συμφωνητικό πωλήσεως.
Η Διοίκηση της Blue Star Ferries εκτιμά, βάσει στοιχείων για την απόδοση της γραμμής αυτής, ότι η μεταδρομολόγηση του Blue Star 1, από τη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι στη γραμμή Rosyth-Zeebrugge στη Βόρειο Θάλασσα θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου Blue Star.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ : Η εταιρία υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή του έργου βιολογικού καθαρισμού της πόλης του Βουκουρεστίου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ενημερώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή του έργου βιολογικού καθαρισμού της πόλης του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία.
Ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, με leader την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.
Το έργο αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης του Βουκουρεστίου-φάση Ι, το οποίο θα εξυπηρετεί 2.000.000 κατοίκους και αποτελεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο που θα έχει εκτελεσθεί στην Ρουμανία και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.
Η ανάληψη του έργου έγινε μετά από συμμετοχή σε διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό στον οποίο έλαβαν μέρος οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, όπως οι γαλλικές εταιρείες OTV (όμιλος Veolia) και Degremont (όμιλος SUEZ), οι γερμανικές Bilfinger Berger και WTE, οι αυστριακές Alpine Mayreder και Strabag και η ιταλική ΤΜΕ.
Η εκτέλεση της σύμβασης αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2007 και θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 36 μηνών, περιλαμβανομένης και της 5μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.
Το ύψος της σύμβασης είναι 83.533.625 Ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος ISPA κατά 54,62%, από την EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) κατά 11,97%, από την EIB κατά 29,93% και από κρατικά κεφάλαια κατά 3,48%.
Στα πλαίσια της ίδιας σύμβασης η Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ θα κατασκευάσει το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου της Glina (στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση επεξεργασίας των λυμάτων της πόλης του Βουκουρεστίου) καθώς και τα αντίστοιχα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης των γειτονικών της Glina δήμων, Manolache και Catelu.
Με την ολοκλήρωση της φάσης Ι θα ακολουθήσει η εκτέλεση της φάσης ΙΙ του έργου, η οποία περιλαμβάνει και εγκατάσταση μονάδας καύσης της παραγόμενης ιλύος. Το ύψος της δαπάνης των έργων της φάσης ΙΙ υπολογίζεται σε περίπου 160.000.000 Ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο σχεδιασμός όσο και η κατασκευή του έργου θα γίνει αποκλειστικά με τεχνογνωσία των εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ.
Στο σχεδιασμό, την κατασκευή αλλά και στην επίβλεψη του έργου θα απασχοληθούν έλληνες μηχανικοί και τεχνικοί, στελέχη των δύο εταιρειών.
Η εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια τεράστια εμπειρία και έχει αναπτύξει σοβαρή τεχνογνωσία στον τομέα της επεξεργασίας αστικών λυμάτων και ιλύων, έχοντας αναλάβει την υλοποίηση σημαντικότατων έργων όπως είναι η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων ο οποίος εξυπηρετεί 135.000 κατοίκους, της Θεσσαλονίκης ο οποίος εξυπηρετεί 1.500.000 κατοίκους και κυρίως ο βιολογικός καθαρισμός της Ψυττάλειας, της μεγαλύτερης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη, η οποία εξυπηρετεί περίπου 4.000.000 κατοίκους.
Επίσης η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έχει επιλεγεί και συμμετέχει σε δύο διαγωνισμούς για την ανάληψη σημαντικών έργων επεξεργασίας αποβλήτων στη Μέση Ανατολή, για την κατασκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού στο Jebel Ali του Ντουμπάι για 1.000.000 κατοίκους και σε έργο παραχώρησης, με διάρκεια 25 ετών, δύο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στο Aμπου Ντάμπι για 1.200.000 κατοίκους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. : Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος - πληρωμής μερίσματος

Η εταιρία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ ανακοινώνει ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου του 2006, αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 1/7/2005 - 30/6/2006. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας με την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2006. Από την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2006 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 1/7/05 - 30/6/2006. Η καταβολή του μερίσματος χρήσεως 1/7/05 - 30/6/06 θα γίνεται από όλα τα καταστήματα της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS και θα αρχίσει από 08/01/2007 έως και 07/01/2008. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.
2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.
Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Φροντιστή Αθανάσιο, υπεύθυνο τμήματος μετοχολογίου στο τηλ.210-5703167.

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. : Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι η κα Αλεξάνδρα Αδάμ, Διευθύντρια του Λογιστηρίου της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ ΑΕ, αναλαμβάνει καθήκοντα Οικονομικής Διευθύντριας της εταιρείας.
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : Ανακοίνωση ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η Διοίκηση της Attica Group επιθυμεί να ανακοινώσει τη δρομολόγηση του πλοίου Blue Star 1 της θυγατρικής της εταιρίας Blue Star Ferries στη γραμμή Σκωτίας - Βελγίου σε αντικατάσταση του πλοίου Superfast X το οποίο επωλήθη τον Αύγουστο 2006 και θα παραδοθεί στους αγοραστές του τον Φεβρουάριο 2007. Στο νέο του δρομολόγιο στη Βόρειο θάλασσα, τo πλοίο Blue Star 1 θα έχει μεταφορική ικανότητα 830 επιβατών, 120 ΙΧ αυτοκινήτων και 100 μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων και με υπηρεσιακή ταχύτητα 28 κόμβων θα διατηρήσει τα ωράρια του Superfast X. Το Blue Star 1 διαθέτει δύο εστιατόρια, τέσσερα μπαρ, σινεμά, καταστήματα, κυλιόμενες σκάλες, αίθουσα χορού και όλες τις σύγχρονες ανέσεις για ένα άνετο και πολυτελές ταξίδι.
Στις γραμμές Ελλάδος - Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα, τα έξι πλοία του Ομίλου, Superfast V, Superfast VI, Superfast XI, Superfast XII, το Blue Horizon και το RoRo Marin, θα εκτελούν καθημερινά δρομολόγια καλύπτοντας πλήρως τις μεταφορικές ανάγκες επιβατών και οχημάτων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στα πλαίσια της υπ''αριθ. 5/204/14-11-200 απόφασης του Δ.Σ. της επιτροπής κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των άρθρων 277, 278 και 279 του κανονισμού του Χ.Α. η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ ανακοινώνει και γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2006 παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν 20 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 14.100.605 μετοχές ήτοι ποσοστό 81,74% του συνόλου των 17.250.000 μετοχών.
Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με συμμετοχή 81,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 100% των συμμετασχόντων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Συγκεκριμένα:
1) Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2005 - 30/6/2006, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μετά του προσαρτήματος (επεξηγηματικές σημειώσεις) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2) Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων και αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή.
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/7/2005 - 30/6/2006.
4) Εξελέγη η εταιρία GRANT THORNTON A.E. ως Ελεγκτική εταιρία για την εταιρική χρήση 1/7/2006 - 30/6/2007 και συγκεκριμένα ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Καζάς Βασίλειος του Κων/νου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 και ως αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ .Παρασκευόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851.
5) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές (συνολικά 70.432,88 Euro) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το υπόλοιπο κερδών προς διάθεση (μετά τη φορολογία Ν.Π.).
6) Για το 7ο θέμα της πρόσκλησης, ενημερώθηκαν οι μέτοχοι και ενέκριναν τον περιορισμό χρήσης του μισθίου με ανάλογη αντίστοιχη μείωση του μισθώματος.
7) Η Τ.Γ.Σ. αποφάσισε για τη σύναψη εσωτερικού ομολογιακού δανείου ύψους 20.000.000 ευρώ μετατρέψιμου σε μετοχές και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. για τον καθορισμό των όρων του δανείου με τους ομολογιούχους και τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως.
8) Μετά το πέρας των εργασιών ανακοινώθηκε στους Μετόχους, ότι δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας με την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.) την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2006. Από την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2006 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 1/7/05 - 30/6/2006. Η καταβολή του μερίσματος χρήσεως 1/7/05 - 30/6/06 θα γίνεται από όλα τα καταστήματα της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS και θα αρχίσει από 08/01/2007 έως και 07/01/2006. Για την είσπραξη δε του μερίσματος οι κ. Μέτοχοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, να γνωρίζουν τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου και την αρμόδια για την φορολογία τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., Εφορία).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα Μετόχων στο τηλ.210-5703167.

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. : Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής
Η εταιρεία VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ ανακοινώνει τη μεταβολή ποσοστού του μετόχου της κου Παναγιώτη Καλκάκου του Γεωργίου, ο οποίος προέβη σε πώληση 10.000 μετοχών της εταιρείας στις 20/12/2006. Το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου έχει κατέλθει από 3,44% σε ποσοστό 3,39% με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Ημερομηνία υποβολής δήλωσης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 21/12/2006.
ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ : Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής
H εταιρία ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ, γνωστοποιεί κατόπιν της από 21.12.2006 ενημέρωσής της από την εταιρεία BESTINVER GESTION SGIIC SA, ότι μετά από αγορά μετοχών της εταιρίας ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ, στην οποία προέβη για λογαριασμό της BESTINVER GESTION SGIIC SA η εταιρία SANTANDER INVESTMENT SERVICES SA στις 26.03.2006, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας BESTINVER GESTION SGIIC SA επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ανωτέρω εταιρίας βάσει του άρθρου 7 του π.δ. 51/1992 ανήλθε αντίστοιχα από 0% σε 6,428%, ενώ η απευθείας συμμετοχή της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και των μετοχών της εταιρίας παρέμεινε μηδενική.
UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. - Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.Η εταιρία "INFO - QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" υποβάλλει προαιρετική δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών στους μετόχους της εταιρίας "UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" για την αγορά των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της εταιρίας "UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
Δείτε την δημόσια πρόταση
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. : Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην Εταιρία και στον Όμιλο

Στα πλαίσια του Ν.3340/2005 καθώς και του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-07-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και τους Μετόχους μας για τις παρακάτω επιχειρηματικές εξελίξεις στην Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
- Στις 20/12/2006 η Εταιρία μας προέβη στην πώληση του συνόλου των 184.064 κατεχόμενων ανωνύμων μετοχών ήτοι ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 4,4 εκατ. Ευρώ, το οποίο και μας κατέβαλαν οι αγοραστές (παλαιοί μέτοχοι) με την υπογραφή των συμφωνητικών πώλησης και μεταβίβασης σε αυτούς των ως άνω μετοχών. Από την παραπάνω πώληση των κατεχόμενων μετοχών της εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. προέκυψαν για την Εταιρία μας κέρδη ποσού 2,2 εκατ. Ευρώ.
- Επίσης, στις 20/12/2006 η Εταιρία μας υπέγραψε νέα σύμβαση αποκλειστικής διανομής με την εταιρία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε., βάσει της οποίας ανέλαβε τις πωλήσεις, το trade marketing, το Marketing, την αποθήκευση και τη διανομή όλων των προϊόντων της (έτοιμα φαγητά) σε όλα τα κανάλια διανομής εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις προϊόντων ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ από την εταιρία μας κατά τη χρήση 2005 ανήλθαν στο ποσό των 3,4 εκατ. Ευρώ περίπου.
Η διάρκεια της νέας σύμβασης ορίστηκε πενταετής, ήτοι από 01/01/2007 έως 31/12/2011.
- Τέλος, ολοκληρώθηκε η διαδικασία απορρόφησης των εταιριών HIGHWAY TRADING SRL και BEL 2000 TRADING SRL, από την εταιρία SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL.
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εταιρίες δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία στην εκμετάλλευση ακινήτων.
Στη νέα μετοχική σύνθεση της απορροφώσας εταιρίας SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL, η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. μέσω της 100% θυγατρικής της ELGEKA (CYPRUS) LTD, κατέχει ποσοστό 50,01%.

ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ : Τροποποίηση οικονομικών στοιχείων

Η εταιρεία τροποποίησε και ανάρτησε στην ιστοσελίδα της τα στοιχεία και πληροφορίες καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις των περιόδων 1/1 - 30/06/2006 και 1/1 - 30/09/2006 για να συμπεριλάβει τα κάτωθι:
α) Ανάλυση αποτελεσμάτων της κάθε χρήσης (εξαμήνου και εννεαμήνου) διαχωρίζοντας τα αποτελέσματα από διακοπτόμενες δραστηριότητες και συνεχιζόμενες, καθ'' ότι διεκόπει φέτος η δραστηριότητα του κλάδου παραγωγής βαρελιών (σελ. 4 & 5 των Οικονομικών Καταστάσεων, "Κατάσταση λογ. Αποτελεσμάτων"). Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τα συγκρίσιμα στοιχεία με τις αντίστοιχες περυσινές περιόδους. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει το ορθόν της επιλογής διακοπής της ως άνω δραστηριότητας, καθ'''' ότι στις περυσινές περιόδους οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν κερδοφόρες ενώ ο κλάδος που διεκόπει ζημιογόνος.
β) Περεταίρω ανάλυση των στοιχείων των αδρανών θυγατρικών και συγγενών εταιρειών της Χαλυβδοφύλλων Α.Ε. με βάσει τα Δ.Λ.Π και αιτιάσεις μη ενοποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις (σελ. 10 & 11 "ενοποίηση").
γ) Τέλος, προστέθηκε στα οικονομικά στοιχεία παράθεση του ιστορικού των φορολογικών εκκρεμοτήτων όσων αφορά σε φορολογικούς ελέγχους των χρήσεων 1995-2004 οι οποίες εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια (σελ. 20-21, "Δεσμεύσεις & ενδεχόμενες Υποχρεώσεις:), από την αρχική βεβαίωση των φόρων και προστίμων έως και σήμερα.
Η εταιρεία, επαναδημοσιεύει την 22-12-2006 τα στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου 1/1 - 30/09/2006 στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ και συγχρόνως θα αναρτιθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

ΖΗΝΩΝ ΑΕ : Διόρθωση των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της περιόδου 1/1 έως 30/9/2006

Η ΖΗΝΩΝ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι προέβη στην διόρθωση των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της περιόδου 1/1 έως 30/9/2006, και συγκεκριμένα της Κατάστασης μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου. Οι αλλαγές έχουν ως εξής:
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 1/1 έως 30/9/2006:
Αναβαλλόμενη φορολογία / Καθαρό εισόδημα (Έξοδα) καταχωρημένα απ ευθείας στην Καθαρή Θέση από 367.165 σε 93.705.
Λοιπά αποθεματικά από 98.755 σε 3.277.727.
Tα Καθαρά αποτελέσματα περιόδου από (1.361.290) σε (1.610.894).
Δικαιώματα Μειοψηφίας από 2.980.128 σε 0 (Ενσωματώθηκαν στα λοιπά αποθεματικά).
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου από 14.325.510 σε 14.001.290.
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 1/1 έως 30/9/2005:
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου από (1.299.793) σε (1.350.055).
Δικαιώματα Μειοψηφίας από (50.262) σε 0.
Στα Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες και συγκεκριμένα στην παρατήρηση 2 γινόταν αναφορά για τις συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη, χωρίς να γίνεται αναφορά για τον Όμιλο. Προσθέσαμε λοιπόν την ακόλουθη πληροφόρηση: Όσον αφορά τον Όμιλο, το ποσό των πωλήσεων και αγορών προς και από τις συνδεδεμένες εταιρείες ανέρχεται σε 1 χιλ. Euro και 32 χιλ. Euro αντίστοιχα. Επίσης το ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου ανέρχεται σε 151 χιλ. Euro και 7 χιλ. Euro αντίστοιχα.
Στα Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες και συγκεκριμένα στην παρατήρηση 7 συμπληρώσαμε: Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε σχέση με τα μέλη του Δ.Σ.
Για την καλύτερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού τα διορθωμένα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία που αφορούσαν την περίοδο 1/1 έως 30/9/2006 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.zenon.gr, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

EVEREST Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στην αίθουσα GOLDEN ROOM AB του Ξενοδοχείου GRANDE BRETAGNE στην πλατεία Συντάγματος, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 66,77%, παραστάθηκαν είκοσι εννέα (29) μέτοχοι που κατείχαν 19.016.134 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 28.480.000 μετοχών και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.7.2005- 30.6.2006 (ατομικών και ενοποιημένων) μετά των επ'' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών και της καταβολής μερίσματος.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (1.7.2005-30.6.2006).
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση (1.7.2006-30.6.2007).
5. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση (1.7.2005-30.6.2006) και προέγκριση αμοιβών για την χρήση (1.7.2006-30.6.2007).
6. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατ'' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920.
7. Αγορά ιδίων μετοχών.
8. Διάθεση δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options) σε μέλη του Δ.Σ., στελέχη και υπαλλήλους της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
Στα πλαίσια του άρθρου 278 του Κανονισμού του ΧΑ, σας ενημερώνουμε ότι ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ον: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), της χρήσης 1.7.2005-30.6.2006, και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Θέμα 2ον: Από τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη της χρήσης 1.7.2005-30.6.2006 εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, Ευρώ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (1.993.600,00 Euro). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,07 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 28.480.000 μετοχών. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2006 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2007. Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2007. Η καταβολή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα αρχίσει από την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2007, μέσω του δικτύου της EFG EUROBANK ERGASIAS (πληρώτρια τράπεζα). Σχετικά την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 1.7.2005-30.6.2006, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 278, 279 και 329 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Θέμα 3ον: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 1.7.2005-30.6.2006.
Θέμα 4ον: Εκλέχθηκε Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσης 1.7.2006-30.6.2007 ο Κος Μπατσούλης Γεώργιος του Αναστασίου με ΑΜ.ΣΟΕ 14001 και ως Αναπληρωματικός ο Κος Τσαμάκης Ανδρέας του Δημητρίου με ΑΜ.ΣΟΕ 17101. Η αμοιβή τους, θα καθορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΣΟΕΛ.
Θέμα 5ον: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.7.2005-30.6.2006 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.7.2006-30.6.2007.
Θέμα 6ον: Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατ'' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920.
Θέμα 7ον: Αποφασίστηκε η αγορά έως 1.000.000 ιδίων μετοχεατρη τιμή 0,50 Euro και ανώτερη 10 Euro ανά μετοχή εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.
Θέμα 8ον: Αποφασίστηκε η διάθεση δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options) σε μέλη του Δ.Σ., στελέχη και υπαλλήλους της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τους ακόλουθους κύριους όρους:
- Αριθμός μετοχών προς διάθεση: 320.000 κοινές ονομαστικές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,1% του συνόλου των μετοχών μετά την έκδοση των νέων μετοχών.
- Τιμή διάθεσης: 2,40 Euro ανά μετοχή.
- Χρονική διάρκεια προγράμματος - Χρόνος εξάσκησης Δικαιώματος: έως τις 30.11.2007.
- Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα: ο κάτοχος του δικαιώματος θα πρέπει να διατηρεί κατά την χρονική στιγμή εξάσκησης του δικαιώματος την συγκεκριμένη σχέση (εργασίας, συμμετοχή στο Δ.Σ.), βάσει της οποίας απέκτησε το δικαίωμα.
Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τη ρύθμιση κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας και την έκδοση των πιστοποιητικών δικαιώματος αγοράς μετοχών, βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

EVEREST Α.Ε. : Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος - πληρωμής μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία EVEREST AE Συμμετοχών και Επενδύσεων, γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της ότι, σύμφωνα με απόφασή της από 21.12.2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μέρισμα της χρήσης 2006 ανέρχεται σε ευρώ 1.993.600,00 ή 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 18.01.2007, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Από την 19.01.2007, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006.
Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 29.01.2007. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.
2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.
Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", Κτίριο 14Β, 190 19, Σπάτα, τηλ. 210.35.41.600.
Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

EVEREST Α.Ε. : Αγορά Ιδίων Μετοχών

Κατ'' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, του άρθρου 290 παρ. 1 του Κανονισμού Χ.Α. και του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της από 21.12.2006, αποφασίστηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 έως 14 του Κ.Ν. 2190/1920, με τους ακόλουθους όρους:
α) Ανώτατος αριθμός μετοχών προς αγορά: μέχρι 1.000.000,
β) Κατώτατη τιμή αγοράς: 0,50 Euro,
γ) Ανώτατη τιμή αγοράς: 10,00 Euro,
δ) Ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι αγορές: 12 μήνες από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι 20.12.2007.

ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. : Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής
Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με την από 21/12/2006 επιστολή της προς την Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού ΑΕ στο εξής επονομαζόμενη NESTLE Ελλάς Παγωτά ΑΕ γνωστοποιεί ότι σε εφαρμογή του ν. 3461/2006 (ο Νόμος) και των υπ'' αριθμ. 4/403/8.11.2006 και 15/404/22.11.2006 αποφάσεών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (οι Αποφάσεις), απέκτησε 274.751 μετοχές της ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. (ΔΕΛΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ), εξασκώντας το σχετικό δικαίωμα εξαγοράς της και σε εκτέλεση σχετικής της υποχρέωσης από τον Νόμο και τις Αποφάσεις. Συνεπώς, το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΛΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ μεταβάλλεται από 98,50% προ μεταβολής σε 99.81% μετά την μεταβολή ως εξής: Είδος συναλλαγής: Αγορά Μετοχών. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει απευθείας μετά την μεταβολή: 99,81%. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε απευθείας πριν την μεταβολή: 98,50%. Αριθμός μετοχών που κατέχει απευθείας με δικαίωμα ψήφου μετά την μεταβολή: 21.051.708. Αριθμός μετοχών που κατείχε απευθείας με δικαίωμα ψήφου πριν την μεταβολή: 20.776.957. Ημερομηνία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου: 21/12/2006.
SPRIDER STORES A.E. : H SPRIDER STORES τώρα και στα Σκόπια

Επισφραγίζοντας την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος για επέκταση των δραστηριοτήτων της στις χώρες των Βαλκανίων, η αλυσίδα καταστημάτων SPRIDER STORES προχώρησε στη λειτουργία ενός νέου σημείου πώλησης στα Σκόπια.
Η είσοδος της SPRIDER STORES στην Π.Γ.Δ.Μ. σηματοδοτείται από τα εγκαίνια ενός νέου καταστήματος, σε έναν από τους δημοφιλέστερους εμπορικούς πυρήνες των Σκοπίων, το εμπορικό κέντρο CK Most στην οδό Goce Delcev 11 - 14. Το SPRIDER STORE, που άνοιξε χθες τις πόρτες του στο καταναλωτικό κοινό των Σκοπίων, εκτείνεται σε 2 επίπεδα συνολικής επιφάνειας 3.935 τ.μ., εκ των οποίων 2.000 τ.μ. αποτελούν χώρους πώλησης ενώ τα υπόλοιπα 1.935 τ.μ. αφορούν βοηθητικούς χώρους και κεντρικά γραφεία. Το νέο κατάστημα διαθέτει την ευρεία γκάμα προϊόντων SPRIDER STORES με μοντέρνες, ολοκληρωμένες και ξεχωριστές λύσεις καθημερινής ένδυσης και υπόδησης για τη γυναίκα, τον άνδρα και το παιδί, πάντοτε με την καλύτερη αναλογία ποιότητας και τιμής.
Με τα εγκαίνια του πρώτου της καταστήματος στην Π.Γ.Δ.Μ., η αλυσίδα καταστημάτων SPRIDER STORES ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στη Βαλκανική αγορά, ενώ συμπληρώνει την ήδη σημαντική της θέση στην ελληνική αγορά, αριθμώντας συνολικά 43 σημεία πώλησης, στρατηγικά τοποθετημένα σε πόλεις - κλειδιά ανά την ελληνική επικράτεια.