Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.athexgroup.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
 
22/05/2009
ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(Σ.Χ.Π.)

(Structured Products - SPs)

Περιγραφή Προϊόντων και Κανονιστικό - Θεσμικό Πλαίσιο

Τα Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π.) είναι κινητές αξίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν και υλοποιούν μια προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένους όρους απόδοσης - κινδύνου. Ως υποκείμενους τίτλους έχουν ποικίλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και στόχος τους είναι να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες επενδυτικές ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα τυποποιημένα προϊόντα της αγοράς. Οι δύο βασικές κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται είναι τα επενδυτικά προϊόντα και τα προϊόντα μόχλευσης. Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο και αγοράζονται και πωλούνται κατά τη διάρκεια των επίσημων ωρών διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου, μέσω των Μελών του, όπως ακριβώς οι μετοχές.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται εν όψει της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Σ.Χ.Π. στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). Η παρούσα σελίδα, η οποία θα εμπλουτίζεται σταδιακά, έχει στόχο αφενός να παρουσιάσει συγκεντρωμένο το υλικό του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που ισχύει για τα νέα προϊόντα και αφετέρου να διαθέσει ενημερωτικά κείμενα που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά τους ως μια πρώτη επαφή και εξοικείωση των συντελεστών της αγοράς με το πλαίσιο λειτουργίας τους.

Ενημερωτικό και Κανονιστικό Υλικό

 

Σημαντική Παρατήρηση
Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο (Κανονισμός ΧΑ, Αποφάσεις ΔΣ ΧΑ, Αποφάσεις ΔΣ ΕΚ κτλ) το οποίο σε κάθε περίπτωση υπερισχύει. Το παρόν κείμενο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Το ΧΑ δεν έχει καμιά ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες από πιθανά λάθη του παρόντος κειμένου.
Το παρόν κείμενο είναι πιο ενημερωμένο σε σχέση με παλαιότερες εκδόσεις που περιέχουν αντίστοιχη πληροφορία.