Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.athexgroup.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
Αποποίηση Ευθύνης
Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο (website) του ΧΑ είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και/ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του διαδικτυακού τόπου (website) του ΧΑ.

Επίσης, το ΧΑ δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών, στο περιεχόμενο των οποίων δεν επεμβαίνει αλλά τις δημοσιεύει αυτούσιες. Κατά συνέπεια πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων.

Το ΧΑ δεν ευθύνεται επίσης για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των στοιχείων των καταχωρίσεων/διαφημίσεων που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο (website) του ΧΑ. Κατά συνέπεια πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των διαφημιστικών ή μη καταχωρήσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα της καταχώρησης.

Η ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών στο ΧΑ είναι συνεχής και οι δημοσιευμένες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι επικαιροποιημένες. Το ΧΑ δεν εγγυάται και απεκδύεται κάθε ρητής ή σιωπηρής ευθύνης, οποιασδήποτε μορφής, έναντι τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς την ακρίβεια, επικαιροποίηση και πληρότητα των στοιχείων αυτών.
Όλα τα αναγραφόμενα στον διαδικτυακό τόπο (website) του ΧΑ στοιχεία παρέχονται μόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συμβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) από αυτόν του ΧΑ παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και το ΧΑ δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε, ή από τα αναγραφόμενα στοιχεία σε οποιαδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο, από και προς τον οποίo συνδέεται ο διαδικτυακός τόπος του ΧΑ.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα επί των πληροφοριών που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο (website) του ΧΑ θα αποτελούν κυριότητα του ΧΑ και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματος κλπ. ανήκουν στο ΧΑ. Αυστηρώς απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή και διαβίβαση με οποιοδήποτε μέσο των στοιχείων και πληροφοριών που αναγράφονται στον διαδικτυακό τόπο του ΧΑ, χωρίς τη συναίνεση του ΧΑ.
Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του ΧΑ (website) αποτελεί επιβεβαίωση ότι έχετε κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους αυτούς.